Без значение дали желаете да отдадете, или да вземете под наем една вещ, Вие се нуждаете от точни правила, по които това да се случи, както и от пълна яснота в отношенията Ви с другата страна за обема на взаимните права и задължения във връзка с нейното ползване – без значение дали се касае за движима вещ или недвижим имот. Ние ще Ви консултираме, за да Ви предпазим от често срещаните рискове в наемните отношения, и ще изготвим или ще прегледаме Вашия проектодоговор, за да получите най-добрите възможни условия.

В случай че сте наемодател, предлагаме услуги по управление на наемното правоотношение – в това число комуникация с наемателя, следене за спазване на договорените условия, събиране от Ваше име и за Ваша сметка на дължимия наем, предприемане на извънсъдебни и/или съдебни действия при констатирани нарушения.
Цени Контакти