Останалите след наследодателя имоти и последната му изразена в завещание воля може да се превърнат в повод за междуличностни и имуществени спорове между наследниците, които трайно да влошат техните отношения. Ако желаете да разрешите съществуващите разногласия, да получите реална част от наследственото имущество или да се защитите при нарушаване на правата Ви на наследник, най-добрият способ е извършването на делба – доброволна или по съдебен ред.

Същото така, ако наследството е обременено с дългове, следва да прецените дали е по-изгодно за Вас да го приемете, или да се откажете от него.

Готови сме да Ви консултираме по всички възникнали пред Вас въпроси и проблеми относно наследяването, да изготвим нужните Ви документи, както и да Ви представляваме пред другите роднини и/или пред съда.
Цени Контакти