Съобразно действащата нормативна уредба всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения или фондации), по-известни в публичното пространство като НПО-та, подлежат на пререгистрация пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията в срок не по-късно от 31.12.2020 г., в противен случай ще бъдат заличени. Възползвайте се своевременно от юридическата ни експертиза и богатия ни практически опит в сферата, за да пререгистрирате Вашето НПО. Предлагаме консултации, проучване, изготвяне на нужния комплект документи, както и самото им заявяване пред Търговския регистър по електронен път.
Цени Контакти