Предлагаме пълен комплект услуги за първоначална регистрация на търговски дружества в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и за вписване на последващи промени в тях и/или за продажба на притежавани от Вас дружествени дялове. Предлагаме консултиране за определяне на най-подходящата форма на бъдещото дружество и неговата структура, начин на управление и представителство, изготвяме цялостния набор от документи, необходими за регистрацията му. Изготвяме необходимите документи и за обявяване на промяна в обстоятелства по партидата на дружеството или за прехвърляне на дружествени дялове.

Всички заявления към Търговския регистър (за първоначална регистрация или за последващи промени) се подават от нас по електронен път, което намалява наполовина дължимите държавни такси.
Цени Контакти