Оказваме пълно правно обслужване по отношение на сделки с недвижими имоти в това число, но не само: изготвяне и проверка на документация във връзка с придобиването или продажба/дарение/замяна на недвижим имот, изготвяне на предварителни договори, както и на договори за доброволна делба, справки относно наличието на тежести като ипотеки, учредено право на ползване, вписани договори за наем.

Можете да се обърнете към нас и при вещноправни спорове, изискващи правно съдействие и процесуално представителство пред съд. Такива случаи са например, но не само: завеждане на дело за съдебна делба, както и ако сте ответници по такова дело, спорове касаещи право на собственост, право на ползване, право на строеж и др.
Цени Контакти