– Предоставяните правни услуги се предлагат на достъпни за гражданите и фирмите цени. Размерът на дължимото възнаграждение се определя по договаряне за всеки отделен казус, като не може да бъде по-нисък от определеното в Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения  и се дължи авансово – преди извършването на съответната правна услуга.

– Договореното възнаграждение – при изрично споразумение с адвоката – може да бъде разсрочено и заплатено и на вноски.

– По изключение и доколкото разпоредбите на закона го допускат, в извънредни случаи на материално затруднени лица правна помощ може да се окаже и безплатно.

За устна правна консултация от общ характер се дължи хонорар от 50 лв. при продължителност на срещата до 30 минути и 100 лв. – при по-голяма продължителност.

– В случай че е ангажирано правно обслужване на абонаментна база, важат цените и условията, договорени между страните в съответния абонаментен план. Абонаментът не покрива процесуалното представителство по дела пред съдилища/арбитражи.